ഗുപ്തന്‍ നായര്‍ സാറിന്റെ നഗരം ചുറ്റല്‍

ഗുപ്തന്‍ നായര്‍ സാറിന്റെ നഗരം ചുറ്റല്‍

അദ്ധ്യാപക ജീവിതത്തിലെ ചില കൌതുകകരമായ അനുഭവങ്ങളെക്കുറിച്ച് എഴുതുന്നു. മലയാളം വാരികയില്‍ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ഗുപ്തന്‍ നായര്‍ സാറിന്റെ നഗരം ചുറ്റല്‍ വായിക്കാം.

Pin It on Pinterest