നാരായണീയം (ഗദ്യപരിഭാഷ)

നാരായണീയം (ഗദ്യപരിഭാഷ)

വർഷം : 2005
പ്രസാധകർ : ഡിസി ബുക്ക്സ്
വിഭാഗം : വിവർത്തനം

‘ലളിത പദങ്ങളുപയോഗിച്ചു സുന്ദരങ്ങളായ വാക്യങ്ങളിലൂടെ മുന്നേറുന്ന പന്മനയുടെ പരിഭാഷ ദുർഗ്രഹങ്ങളായ വേദാന്ത തത്വങ്ങളെ പോലും വായനക്കാരന്റെ ഹൃദയത്തിനു എളുപ്പം ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയുംവിധം പാകപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. നാരായണീയത്തിന്റെ കൈരളി പരിഭാഷ കൈരളിയുടെ നെറ്റിത്തടത്തിൽ പരിമളം പരത്തുന്ന ഒരു ചന്ദനക്കുറിയായ് എന്നെന്നും പ്രശോഭിക്കുമെന്നതിൽ എനിക്ക് സംശയമേ ഇല്ല’ – പ്രൊഫ. ജി. ബാലകൃഷ്ണൻ നായർ

Buy Online @ Amazon

Buy Ebook @ DC Books

Pin It on Pinterest