പ്രൊഫ. പന്മനയുടെ സാഹിത്യ സംഭാവനകള്‍

പ്രൊഫ. പന്മനയുടെ സാഹിത്യ സംഭാവനകള്‍

ഡോ. എ. എം. ഉണ്ണികൃഷ്ണന്‍ രചിച്ച ‘നവീനോത്തര നിരൂപണം’ എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിലെ ഒരു അദ്ധ്യായമാണ്‌ ‘പ്രൊഫ. പന്മനയുടെ സാഹിത്യ സംഭാവനകള്‍‘. ആ അദ്ധ്യായത്തിന്റെ PDF ഡൌണ്‍ലോഡ് ചെയ്തു വായിക്കാം.

 

Pin It on Pinterest