പൂന്തേന്‍

പൂന്തേന്‍

വർഷം: 1979
പ്രസാധകർ: നാഷണൽ ബുക്ക് സ്റ്റാൾ
വിഭാഗം: ബാലസാഹിത്യം

വീണപൂവ്, കർണ്ണഭൂഷണം, ശിഷ്യനും മകനും, മൃണാളിനി, സ്വപ്നവാസവദത്തം, രഘുവംശം, അഭിജ്ഞാന ശാകുന്തളം, കവികളെ പറ്റി എന്നീ ഏഴു സരസ ലേഖനങ്ങളിലൂടെ കുട്ടികളെ പ്രശസ്ത സാഹിത്യ കൃതികളിൽ നിന്ന് രസം നുകരാൻ പന്മന സഹായിക്കുന്നു.

Buy Online @ Amazon

Buy Online @ DC Books

Pin It on Pinterest