സ്മൃതിരേഖകള്‍ (ആത്മകഥ)


സ്മൃതിരേഖകള്‍ (ആത്മകഥ)

സ്മൃതിരേഖകള്‍ (ആത്മകഥ)

അദ്ധ്യാപകന്‍, ഭാഷാപണ്ഡിതന്‍, സാഹിത്യകാരന്‍, സാമൂഹിക പ്രവര്‍ത്തകന്‍ എന്നിങ്ങനെ വിവിധ മണ്ഡലങ്ങളില്‍ നിറവാര്‍ന്ന വ്യക്തിപ്രഭാവമുള്ള പ്രൊഫ. പന്മന രാമചന്ദ്രന്‍ നായരുടെ ആത്മകഥയാണ് സ്മൃതിരേഖകള്‍.അദ്ധ്യാപനത്തിന്റെ അസുലഭ ധന്യതയും സാമൂഹിക പ്രവര്‍ത്തനത്തിന്റെ ആത്മസമര്‍പ്പണവും സമഞ്ജസമായി സമ്മേളിച്ച ഒരു മാതൃകാ ജീവിതരേഖയാണ് ഈ ആത്മകഥ. ആദര്‍ശനിഷ്ഠവും സഫലവുമായ ഒരു ധന്യജീവിതത്തിന്റെ അടരുകള്‍ ഈ കൃതിയില്‍ ദര്‍ശിക്കാം.

Buy Online @ Amazon

Buy ebook Online @ DC Books

Pin It on Pinterest