തെറ്റില്ലാത്ത ഉച്ചാരണം

തെറ്റില്ലാത്ത ഉച്ചാരണം

വർഷം : 2004
പ്രസാധകർ: കറന്റ് ബുക്ക്സ്
വിഭാഗം : വ്യാകരണം

മലയാളഭാഷയിലെ പല വാക്കുകളുടെയും ശരിയായ ഉച്ചാരണം എങ്ങനെയെന്ന് അറിയാത്ത അനവധി മലയാളികളുണ്ട്. വാക്കുകൾ ശരിയായി ഉച്ചരിക്കാൻ പ്രായഭേദമെന്യേ ഉപയോഗപ്പെടുത്താവുന്ന ഇത്തരമൊരു കൃതി ഭാഷയിൽ ആദ്യത്തേതാണ്.

Buy Online @ Amazon

Buy Online @ DC Books

Buy eBook

Pin It on Pinterest