വീഡിയോകള്‍

സ്മൃതിരേഖകളുടെ പ്രകാശനം നിര്‍വഹിച്ചുകൊണ്ട്‌ പ്രൊഫ. ജി. ബാലകൃഷ്ണന്‍ നായര്‍ സംസാരിക്കുന്നു.


പന്മനയുടെ ആത്മകഥയായ സ്മൃതിരേഖകളുടെ പ്രകാശനത്തിനു ശേഷം സംസാരിക്കുന്നു.


കുമാരി ഹിമാദ്രിയ്ക്ക് നല്ലഭാഷാസമ്മാനം നല്‍കിക്കൊണ്ട് സംസാരിക്കുന്നു.


Pin It on Pinterest